Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Pasieczniki Małe

Opublikowano: piątek, 05 luty 2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi PASIECZNIKI MAŁE gm. Dubicze Cerkiewne

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

Wysokość wymaganego wadium

w zł

64

4800

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie geod. Pasieczniki Małe, oznaczona w ewidencji gruntów jako K (użytki kopalne) – 0,48ha), położona ok. 300 m od zabudowy siedliskowej wsi Pasieczniki Małe, z dojazdem drogą żwirowa w stronę północno – zachodnią w kierunku wsi Witowo.

Działka ma konfigurację czworoboku w kształcie trapezu, jednym z boków, na odcinku ok. 100 m od strony wschodniej przylega do ww. drogi żwirowej. Na jej obszarze występują nierówności (doły porośnięte trawą i chwastami), działka jest zadrzewiona i zakrzaczona, nieuporządkowana. W otoczeniu działki występują grunty rolne.

Przeznaczenie w studium: nieruchomość położona częściowo na obszarze użytków zielonych 2Z i 3Z z zakazem lokalizacji budownictwa mieszkaniowego, usługowego i produkcyjno – gospodarczego” oraz częściowo

„obszary gruntów ornych pozostałych klas bonitacyjnych gleb pozostawione w użytkowaniu rolniczym z ograniczonym prawem zainwestowania”

6 980,00

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

700,00

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 592,80zł.

Przetarg odbędzie się dnia 5 marca 2021r. (piątek) o godzinie 1000

w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ww. wysokości najpóźniej w dniu 2 marca 2021r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy- tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki nr 64 Pasieczniki Małe.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego, po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Dubicze Cerkiewne dn. 02.02.2021r.