Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi GRABOWIEC

Opublikowano: piątek, 23 kwiecień 2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi GRABOWIEC gm. Dubicze Cerkiewne

Numer

działki

Powierz-chnia

działki w

m2

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

Wysokość wymaganego wadium

w zł

631/2

1250

Nieruchomości położone w obrębie wsi Grabowiec, oznaczone w ewidencji gruntów jako N – nieużytki, działki stanowią wolny kompleks terenów o przeciętnych warunkach geotechnicznych, porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami (głównie sosna). Działki powstały z w wyniku podziału geodezyjnego dużej zrekultywowanej działki stanowiącej tereny mienia wiejskiego (nieużytków) wykorzystywanego do kopcowania ziemniaków; dojazd do działek drogami żwirowymi, utwardzonymi, jak również asfaltową - bliskie położenie przy drodze gminnej nr 108673B Dubicze Cerkiewne – Grabowiec; działki mają regularną konfigurację w kształcie czworoboków; w sąsiedztwie przedmiotowych działek od strony południowej występuje pojedyncza zabudowa mieszkaniowa.

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak: GKBiR. 7331-03/08 z dnia 10.06.2008r. działki przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi w zabudowie o charakterze jednorodzinnym.

20 410

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2 100

631/3

1178

19 070

2 000

631/4

1178

19 070

2 000

631/5

1119

18 910

1 900

631/6

1159

19 590

2 000

631/7

1085

18 950

1 900

631/8

1054

18 410

1 900

631/9

1026

17 340

1 800

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 1081,42zł.

Przetarg odbędzie się dnia 28 maja 2021r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, w godzinach jak niżej:

działka nr 631/2 o godzinie 10.00

działka nr 631/3 o godzinie 10.30

działka nr 631/4 o godzinie 11.00

działka nr 631/5 o godzinie 12.00

działka nr 631/6 o godzinie 12.30

działka nr 631/7 o godzinie 13.00

działka nr 631/8 o godzinie 13.30

działka nr 631/9 o godzinie 14.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ww. wysokości najpóźniej w dniu 24 maja 2021r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy- tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Grabowiec nr ...

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Dubicze Cerkiewne dn. 21.04.2021r.