Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Wojnówka

Opublikowano: wtorek, 23 sierpień 2022

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne o g ł a s z a

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi WOJNÓWKA gm. Dubicze Cerkiewne

Nr

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

Wysokość wymaganego wadium

w zł

217/3

1411

Działki niezabudowane, położone w obrębie wsi Wojnówka w kompleksie zabudowy siedliskowej. Dojazd do działek ulicą wiejska o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednio do ulicy wiejskiej przylega tylko jedna z działek (217/3 o pow. 0,1411 m2), do dz. 217/5 dojazd zapewniony jest poprzez wydzieloną drogę gruntową ozn. nr 217/2. Na działce 217/5 znajduje się rów (W-Ps V) o pow. 0,0168 ha.

Działki maja konfigurację czworoboków zbliżonych do prostokątów, dogodnych do zabudowy. Działki są niezabudowane, porośnięte trawą, aktualnie użytkowane rolniczo. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak: GKBRiOŚ.7331-19/09 z dnia 10.12.2009r. działki przeznaczone na budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz garaży w zabudowie jednorodzinnej.

Wodociąg i linia niskiego napięcia w pobliżu (z planem rozbudowy).

34 110

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

3 500

217/5

998

29 400

j.w.

3 000

Pierwszy przetarg odbył się 27 czerwca 2022r. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych (granice ww. nieruchomości po podziale są zastabilizowane betonowymi znakami granicznymi). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 893 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 23 września 2022r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8:

działka nr 217/3 o godzinie 1000 działka nr 217/5 o godzinie 1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 19 września 2022r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy- tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Wojnówka nr ...

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.