Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: czwartek, 25 sierpień 2022

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi DUBICZE CERKIEWNE gm. Dubicze Cerkiewne

Nr

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

Wysokość wymaganego wadium

w zł

664/117

1067

Działki niezabudowane, położone w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne tworzące zwarty kompleks położony w osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Akacjowej. Dojazd do działek drogą gruntową. Działki maja regularną konfigurację w kształcie prostokątów (ok. 20m x 50m), dogodnych do zabudowy. Teren działek jest równy, porośnięty trawą, natomiast od strony ul. Akacjowej na działkach występuje zadrzewienie drzewami sosny. Działki położone w niedalekim sąsiedztwie zbiornika wodnego - zalewu Bachmaty (ok. 600 m)

Przeznaczenie nieruchomości w studium: „obszar gruntów ornych pozostałych klas bonitacyjnych gleb pozostawione w użytkowaniu rolniczym z ograniczonym prawem zainwestowania”; zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak: GKBRiOŚ.6730.8.2011 z dnia 13.06.2011r. działki przeznaczone na budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych lub garaży w zabudowie jednorodzinnej.

Wodociąg, kanalizacja i linia niskiego napięcia w pobliżu.

51 040

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

5 200

664/118

1074

50 950

j.w.

5 100

664/119

1080

50 800

j.w.

5 100

664/120

1089

50 370

j.w.

5 100

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych (granice ww. nieruchomości po podziale są zastabilizowane betonowymi znakami granicznymi). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 1029,39 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 30 września 2022r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8:

działka nr 664/117 o godzinie 1000 działka nr 664/118 o godzinie 1100

działka nr 664/119 o godzinie 1200 działka nr 664/120 o godzinie 1300

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 27 września 2022r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Dubicze Cerkiewne nr ...

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Dubicze Cerkiewne dn. 22.08.2022r.