Gospodarka odpadami komunalnymi

Stawki opłat

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 • 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

 • 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym *

 • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 46,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość **

2) z nieruchomości, która jest w części zamieszkała

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

 • o pojemności 80 l – w wysokości – 4,23 zł;

 • o pojemności i 120 l - w wysokości - 6,34 zł,

 • o pojemności 240 l - w wysokości - 12,68zł,

  - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

 • o pojemności 80 l w wysokości – 8,46 zł

 • o pojemności 120l - w wysokości - 12,68 zł,

 • o pojemności 240 l - w wysokości - 25,36 zł,

  - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za worek o określonej pojemności wynosi:

 • o pojemności 80 l – w wysokości - 11,33 zł

 • o pojemności i 120 l - w wysokości - 17,00 zł,

  - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

 • o pojemności 80 l w wysokości – 22,66 zł

 • o pojemności 120l - w wysokości - 34,00 zł,

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji (dla osób, które mają złożoną już deklarację na segregowanie odpadów komunalnych) i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, w pokoju nr 2.

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

* W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie będzie mógł korzystać z usług PUK w Hajnówce lub wywozić ich na PSZOK.

** W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

 

Płatności

Opłatę należy dokonać:
przelewem na konto Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne nr:
72 8071 0006 0018 8519 2000 0470 lub w kasie Banku Spółdzielczego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy

Terminy płatności:

 • do 15 marca za miesiące styczeń, luty, marzec;
 • do 15 maja za miesiące kwiecień, maj, czerwiec;
 • do 15 września  za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień;
 • do 15 listopada za miesiące październik, listopad, grudzień.

 

Jak segregować odpady

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek żółty

Należy wrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i soikach)

 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach

 • puszki po konserwach , metale kolorowe

 • folię aluminiową

 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wrzucać:

 • butelek i pojemników z zawartością

 • plastikowych zabawek

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

 • opakowań po olejach silnikowych

 • części samochodowych

 • zużytych baterii i akumulatorów

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

SZKŁO – worek zielony

Należy wrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów

 • szkła okularowego, żaroodpornego

 • Zniczy z zawartością wosku

 • żarówek i świetlówek reflektorów

 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

 • luster, szyb okiennych i zbrojonych

 • monitorów i lamp telewizyjnych

 • termometrów i strzykawek

PAPIER – worek niebieski

Należy wrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę

 • katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma

 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

 • zeszyty i książki

 • papier pakowy

 • torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią

 • kartonów po mleku i napojach

 • tapet

 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych

 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

BIO – worek brązowy ( kompostownik )

Należy wrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe

 • gałęzie drzew i krzewów

 • skoszoną trawę, liście, kwiaty

 • trociny i korę drzew

 • resztki jedzenia

Nie należy wrzucać

 • kości zwierząt

 • oleju jadalnego

 • odchodów zwierząt

 • popiołu z węgla kamiennego

ODPADY ZMIESZANE - pojemnik

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

Kompostowanie odpadów

Co to jest kompost?

Kompost jest substancją organiczną, która powstaje dzięki tlenowemu rozkładowi roślinnych (choć nie tylko) odpadów na skutek działania bakterii, grzybów, a nawet zwierząt. Kompost jest naturalnym nawozem. Ważne jest bowiem pielęgnowanie kompostu i dbanie o równowagę jego składników, ale te ostatnie pozyskujemy głównie z odpadów – i to zarówno w ogrodzie, jak i we własnym domu. Do kompostu bowiem możemy wrzucać zarówno odpady pochodzenia roślinnego, jak i np. niektóre resztki ze stołu. Odpadki z domu, które nadają się do kompostownika to: obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, resztki jedzenia, które powinny mieć w miarę gęstą konsystencję. Natomiast ogrodowe odpady to np.: skoszona trawa, liście i igły drzew (trzeba pamiętać aby nie były porażone przez choroby i szkodniki), chwasty ( te, które już mają owoce należy usytuować na środku kompostownika po to aby mogły ulec rozkładowi) i gałęzie które trzeba połamać na drobniejsze kawałki.

Kompostowanie na pryzmie

Kompostowanie na pryzmie to nic innego, jak składowanie odpadów organicznych „luzem”, w formie stosu. Materiał taki powinien mieć ok. 1 m szerokości przy dnie i ok. 1 m wysokości. Jest to metoda dość prosta i nie narażająca nas na dodatkowe koszty, jednak kompost taki może dojrzewać nawet około półtora roku.

Drewniany kompostownik

Kompostowniki to rodzaj pojemników służących do składowania kompostu. Dzięki nim kompost wygląda bardziej estetycznie i jest zamknięty w określonej przestrzeni. Kompostownik powinien być zbudowany tak, aby zapewniał przewiewność na poziomie wszystkich warstw kompostu i możliwość ich łatwego nawodnienia, a jednocześnie odprowadzania wody. Trzeba też pamiętać o tym, że kompostownik nie może mieć zabudowanego dna, a umieszczamy go na przepuszczalnym podłożu (nie może to być też folia czy beton). Dzięki temu do kompostu będą mogły się dostać różne mikroorganizmy, a także dżdżownice, które pełnią ważną rolę w procesie dojrzewania kompostu.

Termokompostownik

Termokompostowniki to szczególny rodzaj kompostowników. Wykonane z plastiku pojemniki o szczególnej, zamkniętej konstrukcji zapewniają wysoką temperaturę wewnątrz, co znacząco przyspiesza proces dojrzewania kompostu. Powinny być ustawiane w zacienionym miejscu i podlewane, gdy wilgotność spadnie poniżej 75%. Aby ją sprawdzić, nie musimy zaopatrywać się w specjalne narzędzia, lecz wystarczy dłonią ścisnąć masę kompostu – nie powinna być mokra, ale powinna zostawić na dłoni wilgoć. Najczęściej jednak termokompostownik, dzięki swojej formie, zapewnia kompostowi niezmienny poziom wilgotności, a także ochronę kompostu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przy jednoczesnym dostępie do powietrza.

Jak kompostować odpady

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na składowanie odpadów w formie pryzmy czy też w kompostowniku najważniejsze jest zastosowanie odpowiednich warstw.

Na pierwszą warstwę powinno się składać około 20 cm połamanych gałęzi (najgrubsze kładziemy na sam spód). Będzie to tak zwany drenaż. Następną warstwą pochłaniającą cenne składniki mineralne, które będą wypłukiwane z górnych warstw będą stanowić np. słoma, torf, ziemia ogrodowa (darń) albo reszta starego kompostu. Na tą warstwę wysypujemy domowe odpady, skoszoną trawę itp. Odpady kuchenne powinny być drobne i co jakiś czas przekładamy je ziemią, odpadami z ogrodu lub torfem.

Dlatego też, gorąco zachęcamy mieszkańców Gminy Dubicze Cerkiewne do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w naszych ogródkach

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne informuje mieszkańców Gminy Dubicze Cerkiewne, że mogą nieodpłatnie przekazywać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dubiczach Cerkiewnych.

Adres PSZOK:

ul.Parkowa, 17-204 Dubicze Cerkiewne (obok oczyszczalni ścieków)

Telefon: 85 682 79 86

Godziny otwarcia:

- poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 (po wcześniejszym umówieniu się)

PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców gminy Gminy Dubicze Cerkiewne po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i/lub dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane na poszczególne frakcje, nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone.

Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 • odpady z tworzyw sztucznych ,

 • odpady opakowań wielomateriałowych ,

 • odpady z papieru i tektury,

 • odpady szklane,

 • odpady zielone – bioodpady np.: trawa, liście, zielone odpady z ogrodów, rozdrobnione gałęzie, itp. w ilości 1m3 z jednej nieruchomości rocznie,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych lub remontowych w ilości 1m3 z jednej nieruchomości rocznie

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • zużyte opony z samochodów osobowych;

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • przeterminowane leki i chemikalia,

 • odzież i tekstylia.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

 • odpady zawierające azbest,

 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),

 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

 • odpady poprodukcyjne, odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika obsługującego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w odpowiednich kontenerach i pojemnikach pod nadzorem pracownika PSZOK.

Harmonogram odbioru odpadów

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ

NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE NA OKRES

OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

 

 

Rodzaj odpadu

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- pojemnik

 

 

25

 

 

22

 

 

29

 

 

26

 

 

24

 

 

28

 

 

26

 

 

23

 

 

27

 

 

25

 

 

29

 

 

27

Metale i tworzywa sztuczne- worek żółty

 

25

 

22

 

29

 

26

 

24

 

28

 

26

 

23

 

27

 

25

 

29

 

27

Papier-worek niebieski

_

_

 

29

_

_

28

_

_

27

_

_

27

Szkło – worek zielony

_

_

29

_

_

28

_

_

27

_

_

27

BIO- worek brązowy

25

22

29

26

24

28

26

23

27

25

29

27

Odpady wielkobarytowe

 

Na bieżąco dostarczane przez właścicieli nieruchomości do PSZOK

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, tel. 85 682-23-57 w. 26

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 6.00 rano.

Worki do selektywnej zbiórki będą wydawanej w takich ilościach jakie zostały odebrane. Worki własne mieszkańców tzw. dostawki winne być opisane lub być przezroczyste pozwalając szybką identyfikację rodzaju odpadu.